KONTAKT

Revizija - Vestel d.o.o.

   za reviziju i usluge

Adresa:

   Bernardina Frankopana 2,

   II kat, 47300 Ogulin

Telefon:

   + 385 47 525-007

   + 385 47 811-082

Fax:

   + 385 47 811-083

Mobitel:

   + 385 98 247-385

   + 385 98 529-429

 

Logotip:

Logo

 

Usluge revizije

U suvremenim tržišnim uvjetima, a osobito u vrijeme svjetske recesije i krize sve se više  postojećih trgovačkih društava, suočavajući se sa novim izazovima i konkurencijom bori na tržištu za ulazak, opstanak ili za prevlast, kako bi vlasnicima omogućili veću učinkovitost i dugoročno ostvarivanje profita. Često se u namjeri obavljanja registrirane djelatnosti pojedinci i trgovačka društva u postupku donošenja odluka o njihovim razvojnim mogućnostima i složenim strategijama razvoja,

a sukladno svojim željama i potrebama,  odlučuju na postupak  osnivanja

trgovačkih društava, dokapitalizacije, spajanja, pripajanja ili podjele.

 

Zbog promjena i izmjena normativnih akata ali i zbog njihove heterogene strukture, u svom radu tijekom obavljanja djelatnosti, društva neprestano nailaze na  cijeli niz prepreka. Specifičnost i raznovrsnost pojedine prepreke ogleda se u  tumačenju odredbi Zakona o računovodstvu, računovodstvenih standarda, Zakona o trgovačkim društvima, Zakona o porezu na dodanu vrijednost, Zakona o Porezu na dobit te svih ostalih normi, vezanih uz provođenje nekog oblika statusne promjene i pri tome upostupku utvrđivanja ekonomske vrijednosti imovine, prava i obveza pojedinaca, dijela društva ili društva u cjelini.

 

Kontinuiranim nadograđivanjem znanja, vještinom, iskustvom i pravilnim odabirom pristupa i metoda ovisno o svrsi i značaju procjene ekonomske vrijednosti trgovačkih društava, REVIZIJA-VESTEL d.o.o. ponudom svojih usluga može kvalitetno zadovoljiti potrebe zainteresiranih korisnika na nacionalnom i unutarnjem europskom tržištu prilikom provođenja posebnih oblika revizija, revizije financijskih izvještaja ili drugih oblika revizija ovisno o narudžbi klijenata.

 

Da bi se trgovačkim društvima dale osnovne odrednice, odnosno pravila prema kojima se moraju ustrojiti  kod osnivanja ili likvidacije, omogućava im se prilagodba obvezujućim zakonskim i podzakonskim aktima koji reguliraju njihovo poslovanje.

Od osnovnih zakona koji reguliraju poslovanje trgovačkih društava u Republici Hrvatskoj važno je istaknuti:

- Zakon o trgovačkim društvima

- Zakon o računovodstvu

- Odluka o objavljivanju Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja

- Odluka o objavljivanju Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja 

- Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja

- Pravilnik o načinu vođenja Registra financijskih izvještaja, te načinu primanja i postupka provjere potpunosti i točnosti godišnjih financijskih izvještaja i godišnjeg izvješća         

- Zakon o reviziji

- Zakon o radu

- Zakon o tržištu kapitala

- Zakon o deviznom poslovanju

- Zakon o platnom prometu u zemlji

- Odluka o uvjetima i načinu plaćanja gotovim novcem

- Zakon o trgovini

- Zakon o sudskom registru

- Stečajni zakon

- Ovršni zakon

- Opći porezni zakon

- Zakon o obveznim odnosima

- Carinski zakon

- Uredba za provedbu Carinskog zakona

- Zakon o porezu na dohodak

- Pravilnik o porezu na dohodak

- Zakon o porezu na dobit

- Pravilnik o porezu na dobit

- Zakon o porezu na dodanu vrijednost

- Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost

- Zakon o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitka

- Pravilnik o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke

te brojni drugi koji reguliraju poslovanje i politiku investiranja.

 

Sukladno odredbama Zakona o računovodstvu, sva su trgovačka društva dužna  sastavljati i prezentirati godišnje financijske izvještaje ovisno o veličini sukladno zahtjevima Hrvatskih i Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja.

 

Mali i srednji poduzetnici sastavljaju i objavljuju svoje godišnje financijske izvještaje sukladno usvojenim i objavljenim Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja koji u osnovu čine skup načela i pravila kojima se rukovode računovođe  kako bi na razumljiv i pojednostavljen način njihov sadržaj približili vanjskim korisnicima.

 

Veliki poduzetnici i poduzetnici čiji vrijednosni papiri kotiraju na aktivnom tržištu vrijednosnih papira ili se planira njihovo uvrštenje, svoje godišnje financijske izvještaje sastavljaju sukladno usvojenim i objavljenim Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja.

 

Značaj sastavljanja financijskih izvještaja sukladno istim ogleda se u informacijama koje one pružaju o financijskom položaju društva i njegovim promjenama a koje su ključne za donošenje važnih strateških odluka.  Kao najvažniji korisnici financijskih izvještaja navode se  vlasnici, kupci, vjerovnici, ulagači, država, banke, poslovni partneri i dr.

© 2013 Revizija - Vestel d.o.o

za reviziju i usluge, Bernardina Frankopana 2, II kat, 47300 Ogulin

tel.: +385 47 525-007, +385 47 811-082, fax: +385 47 811-083, mob.: +385 98 247-385, +385 98 529-429

WEB Dizajn: N.I.K.O.L.A